Begeleiding bij dyslexie

Begeleiding bij dyslexie

Begeleiding bij dyslexie

Begeleiding bij dyslexie

Begeleiding bij dyslexie

U bent hier: Home » Leerlingen » Begeleiding bij dyslexie

Begeleiding bij dyslexie

Begeleiding bij dyslexie

Dyslexieprotocol Sint-Vitusmavo

Het begeleiden van leerlingen met dyslexie in het voortgezet onderwijs is een zaak van de school, de leerling en de ouders.
De vakdocenten houden rekening met het feit dat er bij een leerling sprake is van dyslexie en zij spannen zich in om die leerlingen de geoorloofde faciliteiten te bieden.
De leerling met dyslexie toont zijn motivatie en houdt zich aan verplichtingen zoals het kunnen tonen van de schoolpas. De leerling beseft dat van hem, zeker bij de talen, extra inspanningen gevraagd wordt om positieve studieresultaten te kunnen behalen.

De school biedt de navolgende faciliteiten voor leerlingen mits de school in het bezit is van een officiële dyslexieverklaring of voor leerlingen in klas 1 en 2 op advies van de remedial teacher:

 1. Iedere dyslectische leerling heeft bij een toets recht op verlenging van tijd conform de examenfaciliteit (20% van de toetstijd). Eventueel kan in overleg met de vakdocent het aantal te maken opdrachten verminderd worden.

   

 2. Toetsopgaven zijn goed leesbaar:
  1. getypte opgaven in het lettertype Arial 12;
  2. duidelijke plaatjes, grafieken e.d.;
  3. dikgedrukte of onderstreepte passages in plaats van schuingedrukte woorden.
 3. Spelfouten tellen niet mee bij de vakken anders dan de talen.
 4. Bij de moderne vreemde talen geldt voor dyslectische leerlingen in klas 1 en 2 dat:
  1. één op de drie schriftelijke overhoringen mondeling afgenomen mag worden;
  2. spelfouten die een schriftelijke communicatie niet verstoren niet fout gerekend worden.
 5. Dyslectische leerlingen mogen elke toets met ClaroRead maken met uitzondering van de toetsen waarbij spreekvaardigheid of spelling worden getest. Voor de regels omtrent het gebruik van de laptop wordt verwezen naar het ‘protocol voor gebruik van laptop door dyslectische leerlingen tijdens toetsen’.
 6. Dyslectische leerlingen mogen in de les en tijdens alle schriftelijke toetsen gebruik maken van het computerprogramma ClaroRead. Voor de regels omtrent het gebruik van ClaroRead wordt verwezen naar het ‘protocol toetsen maken met behulp van ClaroRead’.
 7. Voor grotere hoeveelheden nakijkwerk kunnen in overleg met de vakdocent antwoordbladen beschikbaar gesteld worden.
 8. Indien nodig kan bij de bespreking van een dyslectische leerling op de overgangsrapportvergadering besloten worden dat een afsluitend vak niet mee telt voor de overgang.

  versie 13 mei 2019

 

Hier kunt u de presentatie bekijken m.b.t. de rol van de remedial teacher en dyslexie.

Protocol toetsen maken m.b.v. ClaroRead

Protocol toetsen maken met behulp van ClaroRead

Protocol toetsen maken met behulp van ClaroRead

ClaroRead is een computerprogramma dat speciaal ontwikkeld is voor leerlingen met dyslexie. Leerlingen krijgen met dit programma ondersteuning bij lezen, schrijven en studeren. De leerling kan ook instellen dat het programma voorleest wat hij typt. Zo kan de dyslectische leerling het werk beter nakijken. ClaroRead is geïnstalleerd op alle computers van de school.

De leerling die vertrouwd is met ClaroRead omdat hij er ook thuis mee werkt, mag alle schriftelijke toetsen behalve spellingtoetsen met ClaroRead op zijn eigen laptop maken.
Bij het maken van toetsen kunnen de vragen/teksten worden voorgelezen. Dit kan in het Nederlands, maar ook in het Engels, Duits en Frans.

In de klas mag een leerling naar eigen inzicht met een eigen laptop gebruik maken van het programma ClaroRead voor het lezen van teksten en het maken van opdrachten, mits hij gebruik maakt van een koptelefoon en er geen (geluids)overlast wordt veroorzaakt voor anderen.


Dit protocol is een aanvulling op het laptopprotocol. De regels van het laptopprotocol zijn ook van toepassing op dit protocol:

 1. De school stelt ClaroRead ter beschikking voor thuis, na betaling van 10 euro. Dit bedrag wordt per jaar vastgesteld.
 2. De Vitusmavo faciliteert het maken van toetsen met behulp van ClaroRead.
 3. Voor gebruikmaking van ClaroRead bij het maken van toetsen is goedkeuring van de remedial teacher vereist.
 4. De leerling neemt zijn eigen laptop, koptelefoon of oordopjes mee naar de toets.
 5. Als de leerling een toets met behulp van ClaroRead wil maken, dient hij dit zelf vooraf (op het moment dat de toets wordt aangekondigd) aan de vakdocent door te geven.

   

 6. De docent zorgt ervoor dat de toets wordt aangeleverd op een USB-stick.

   

 7. De leerling levert deze stick na afloop bij de (vak)docent/surveillant in.
 8. Fraude leidt tot het intrekken van deze faciliteit.

 

Versie 13 mei 2019

Protocol voor gebruik laptop

Protocol voor gebruik laptop

Protocol voor gebruik laptop door dyslectische leerlingen tijdens toetsen

Elke leerling die een laptop tijdens een toets gebruikt, behoort zich aan de regels van dit protocol te houden en van de inhoud van dit protocol op de hoogte te zijn:

 1. Een leerling mag tijdens een toets zijn laptop gebruiken als hij daarvoor toestemming heeft van de remedial teacher.
 2. Behalve bij spellingtoetsing is spellingcontrole in de taal van de toets toegestaan; het gebruik van een woordenboek niet.
 3. De leerling neemt zijn eigen laptop mee naar de toets.
 4. De leerling is zelf verantwoordelijk voor zijn laptop.
 5. De school is niet aansprakelijk voor beschadiging of diefstal van de laptop.
 6. De schoolverzekering dekt schade aan of diefstal van laptops van leerlingen niet.
 7. De leerling die toestemming heeft om zijn toetsen op de laptop te maken legt zijn schoolpas tijdens het maken van de toets op tafel.
 8. Tijdens de toets gaat de leerling zitten op de plek die hem door de docent/surveillant wordt aangewezen.
 9. De leerling dient de laptop zo te gebruiken dat andere leerlingen daar geen voordeel of nadeel van kunnen hebben.
 10. De leerling is zelf verantwoordelijk voor een technisch goed werkende laptop.
 11. Tijdens toetsen is het niet mogelijk om gebruik te maken van een stopcontact. De accu van de laptop dient dus bij aanvang van de toets volledig opgeladen te zijn.

 12. Als er tijdens een toets aan de laptop een storing voordoet, maakt de leerling de toets verder op papier.
 13. Internet en wifi mogen tijdens het maken van een toets niet gebruikt worden.
 14. De laptop bevat geen materiaal waarvan de leerling tijdens het maken van de toets voordeel kan hebben.
 15. De leerling mag tijdens de toets slechts één venster op zijn laptop open hebben.
 16. Na afloop van een toets kan een laptop ingenomen worden om te worden onderzocht op informatie die tijdens een toets niet toegestaan is.
 17. De leerling is zelf verantwoordelijk voor het op juiste wijze opslaan van zijn toets op een USB-stick. De leerling krijgt de USB-stick van de vakdocent.
 18. De gemaakte toets wordt door de leerling opgeslagen op een USB-stick en hij overhandigt deze aan de vakdocent. Tevens zorgt de leerling ervoor dat er geen toetsmateriaal op zijn laptop wordt opgeslagen.
 19. Het overtreden van de regels van dit protocol is een onregelmatigheid zoals omschreven in het examenreglement. Dit heeft tot gevolg dat voor de toets het cijfer één kan worden vastgesteld en dat de leerling geen laptop meer mag gebruiken voor het maken van toetsen. Of er sprake is van het overtreden van regels is ter beoordeling van de betreffende teamleider.

Versie 13 mei 2019