Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

U bent hier: Home » De Vitusmavo » Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Als een leerling afwezig is, willen we graag weten wat daarvan de reden is. Los van het feit dat leerlingen wettelijk verplicht zijn tot een bepaalde leeftijd onderwijs te volgen, vindt de school het bijwonen van lessen en andere ingeroosterde activiteiten namelijk een voorwaarde voor deelname aan het onderwijs. Bovendien voelen we ons verantwoordelijk voor onze leerlingen. We willen dan ook goed zicht hebben op de geldigheid van de absenties.

De school is verantwoordelijk en voelt zich verantwoordelijk voor het goed registreren van verzuim en neemt maatregelen om eventueel ongeldig verzuim terug te dringen. De school is bovendien verplicht ongeldig verzuim te melden aan het Regionaal Bureau Leerlingzaken (de leerplichtambtenaren van onze regio). Onderstaand volgt een beschrijving van ons verzuimprotocol

Signalering, registratie en afhandeling van absenties

 

Signalering

Signalering

Aan het begin van elke les voert de docent de absenten in Magister in. Als er geen melding is belt de conciërge de ouders. Als de ouders niet op de hoogte zijn van de absentie van hun kind wordt de teamleider ingeschakeld om uit te zoeken waarom de leerling absent is. Is de absentie ongeoorloofd, dan zal de teamleider hiernaar handelen (zie onder onverantwoord verzuim).

Als een leerling 3 keer of vaker te laat is voor de les gedurende een schooljaar en als een leerling meer dan 16 uur per maand verzuimt, zal de teamleider dit onderzoeken en handelen zoals beschreven staat onder onverantwoord verzuim.

 

Registratie en afhandeling van absenties

Registratie en afhandeling van absenties

Ziekte
  1. Als een leerling ziek is, melden zijn/haar ouders ’s morgens voor aanvang van de les (uiterlijk 8.10 uur) dat de leerling ziek is. Dit wordt door de conciërge in het absentiesysteem* gezet. Zo spoedig mogelijk worden de ouders/verzorgers van leerlingen gebeld van wie is vastgesteld dat zij in de les ontbreken en over wie geen ziektemelding door de ouders is ontvangen. Later op de dag wordt deze exercitie herhaald voor de overige uren van de dag. *Ouders kunnen via Magister de actuele stand van zaken van absenties en het te laat komen van het eigen kind  inzien. Ziekte wordt genoteerd als A-. Na verantwoording volgt de code Zk. Aan het einde van de week belt de conciërge alle ouders van leerlingen waar een A- (de min staat voor onverantwoord) in magister staat en de leerling wel weer op school is. De ouders  kunnen de absentie dan alsnog verantwoorden.
  2. als een leerling weer hersteld naar school gaat, verantwoordt hij altijd zijn absentie met een brief, ondertekend door ouders/verzorgers die door de conciërges als verantwoording in het absentiesysteem wordt genoteerd.
  3. De leerling die dit vergeet wordt daarop aangesproken door de conciërge/teamleider.
Te laat komen
  1. De leerling die te laat komt, moet zich bij de conciërge melden. Daar wordt de te laat-melding in het absentiesysteem   Daarna gaat hij met een briefje van de conciërge naar de les. De leerling meldt zich de volgende ochtend om 7.45 uur bij de conciërge. Als een leerling die ochtend de eerste twee lesuren vrij is, mag de leerling zich ook de dag erna melden om 7.45 uur.
  2. Een leerling die 6 keer te laat is gekomen, ontvangt een brief waarin staat dat bij herhaling van te laat komen de leerling verder straf krijgt. Er gaat een afschrift van de brief naar het RBL. In de brief wordt gemeld dat het RBL een melding van het te laat komen krijgt en wat er na 12 en 16 keer te laat komen gebeurt.
  3. Na 12 keer te laat wordt een melding gedaan bij het Digitaal verzuimloket. Het RBL gaat een gesprek aan met de leerling en/of ouders, geeft een formele waarschuwing en legt de afspraken schriftelijk vast.School handhaaft de maatregel beschreven onder 2.
  4. Na 16 keer wordt opnieuw een melding gedaan via het Digitaal verzuimloket. Het RBL kan vragen om een schriftelijke, ondertekende melding t.b.v. een proces-verbaal.Het RBL maakt vervolgens een Halt verwijzing op; maakt proces-verbaal als de leerling niet meer voor Halt in aanmerking komt en brengt de school schriftelijk op de hoogte van zijn bevindingen en ondernomen acties.

p.s.      Als een leerling tijdens een leswisseling te laat komt, stuurt de docent de leerling naar de conciërge. Hij maakt een notitie in het aanwezigheidsscherm van  Magister (TO). De leerling krijgt een reguliere straf.

Onverantwoord verzuim

Om onverantwoord verzuim zoveel mogelijk te beperken wordt aan het eind van elke week voor de teamleider een uitdraai gemaakt met:

a). de ongeoorloofde te laatkomers van de week en

b). de ongeoorloofde absenten van de week.

De teamleider gebruikt de lijst met absenten om – over het algemeen – de volgende dag de leerling te manen een verantwoording voor het verzuim te leveren.

Als er geen verantwoording volgt zorg de teamleider ervoor dat vastgesteld wordt of het verzuim alsnog verantwoord kan worden of dat er sprake is van ongeldig verzuim (spijbelen). In het geval van spijbelen worden de ouders op de hoogte gesteld en wordt door de teamleider op school een afhandeling getroffen.

De school doet daarnaast een melding bij DUO middels het digitaal verzuimloket als een leerling meer dan 16 lesuren met ongeldige reden heeft verzuimd in een periode van 4 opeenvolgende weken.

De leerlingen en ouders worden over het verzuimbeleid geïnformeerd en zeker waar verdergaande maatregelen worden ingezet, worden mentor, ouders en leerlingen geïnformeerd. Leerlingen die problematisch verzuimgedrag vertonen worden ook in het ZAT besproken.