Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

U bent hier: Home » De Vitusmavo » Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Verzuimbeleid

Als een leerling afwezig is, willen we graag weten wat daarvan de reden is. Los van het feit dat leerlingen wettelijk verplicht zijn tot een bepaalde leeftijd onderwijs te volgen, vindt de school het bijwonen van lessen en andere ingeroosterde activiteiten namelijk een voorwaarde voor deelname aan het onderwijs. Bovendien voelen we ons verantwoordelijk voor onze leerlingen. We willen dan ook goed zicht hebben op de geldigheid van de absenties. Onderstaand volgt een beschrijving van ons verzuimprotocol.

 

Signalering

Signalering

Aan het begin van elke les voert de docent de absenten in Magister in. Als er geen afmelding is, belt de verzuimcoördinator de ouders. Als de ouders niet op de hoogte zijn van de absentie van hun kind, zou dit kunnen duiden op onverantwoord verzuim (spijbelen). In dat geval zullen er passende maatregelen worden genomen (zie ‘onverantwoord verzuim’).

 

Registratie en afhandeling van absenties

Registratie en afhandeling van absenties

Ziekte

Als een leerling ziek is, melden zijn/haar ouders ’s morgens voor aanvang van de les (uiterlijk 8.10 uur) dat de leerling ziek is. Dit kan telefonisch (035-6942435), per mail (verzuim@vitusmavo.nl) of via de Magisterapp. Dit wordt door de verzuimcoördinator in het absentiesysteem* gezet. Wanneer een leerling om een andere reden absent is, geven ouders dit (zoveel mogelijk vooraf) door per telefoon of e-mail.
Zo spoedig mogelijk worden de ouders/verzorgers van leerlingen gebeld van wie is vastgesteld dat zij in de les ontbreken en over wie geen absentiemelding door de ouders is ontvangen. 
*Ouders kunnen via Magister de actuele stand van zaken van absenties en het te laat komen van het eigen kind inzien. Afwezigheid wordt genoteerd als A-. Na verantwoording volgt een code die aangeeft wat de absentiereden is: Zk (ziek), Ta (tandarts) of Ar (artsbezoek). De verzuimcoördinator belt of mailt alle ouders van leerlingen waar een A- (de min staat voor onverantwoord) in Magister staat. De ouders  kunnen de absentie dan alsnog verantwoorden.

Te laat komen
  1. Wanneer een leerling te laat komt door bijv. doktersbezoek, vragen wij u hem of haar een briefje mee te geven. Hiermee meldt de leerling zich bij de verzuimcoördinator of de conciërge, waarna hij/zij met een ‘geoorloofd te laat-briefje’ de les in mag. Wanneer een leerling zonder goede reden te laat komt (hier valt ook verslapen onder), moet hij/zij zich de volgende dag of de dag erna uiterlijk om 07.45 uur melden. Gebeurt dit niet, dan wordt er een uur nablijven ingepland. Wanneer een leerling zich zodanig verslaapt dat hij/zij het hele lesuur mist, moet dit uur worden ingehaald. 
  2. Een leerling die 6 keer ongeoorloofd te laat is gekomen, ontvangt een brief waarin staat dat bij herhaling van te laat komen de leerling andere stappen worden ondernomen. Bij 9 keer wordt er wederom contact opgenomen en worden er afspraken met u en de leerling gemaakt. Er gaat een afschrift van deze afspraken naar het RBL (Regionaal Bureau Leerplicht (leerplichtambtenaar)).
  3. Na 12 keer te laat wordt een melding gedaan bij het Digitaal verzuimloket. Het RBL gaat een gesprek aan met de leerling en/of ouders, geeft een formele waarschuwing en legt de afspraken schriftelijk vast.
  4. Na 16 keer wordt opnieuw een melding gedaan via het Digitaal verzuimloket. Het RBL kan vragen om een schriftelijke, ondertekende melding t.b.v. een proces-verbaal.Het RBL maakt vervolgens een Haltverwijzing op, maakt proces-verbaal als de leerling niet meer voor Halt in aanmerking komt en brengt de school schriftelijk op de hoogte van zijn bevindingen en ondernomen acties.

 

Onverantwoord verzuim

Om onverantwoord verzuim zoveel mogelijk te beperken wordt aan het eind van elke week voor de teamleider een uitdraai gemaakt met:

a). de ongeoorloofde te laatkomers van de week en

b). de ongeoorloofde absenten van de week.

De teamleider gebruikt de lijst met absenten om – over het algemeen – de volgende dag de leerling te manen een verantwoording voor het verzuim te leveren.

Als er geen verantwoording volgt zorg de teamleider ervoor dat vastgesteld wordt of het verzuim alsnog verantwoord kan worden of dat er sprake is van ongeldig verzuim (spijbelen). In het geval van spijbelen worden de ouders op de hoogte gesteld en wordt door de teamleider op school een afhandeling getroffen.

De school doet daarnaast een melding bij DUO middels het digitaal verzuimloket als een leerling meer dan 16 lesuren met ongeldige reden heeft verzuimd in een periode van 4 opeenvolgende weken.

De leerlingen en ouders worden over het verzuimbeleid geïnformeerd en zeker waar verdergaande maatregelen worden ingezet, worden mentor, ouders en leerlingen geïnformeerd. Leerlingen die problematisch verzuimgedrag vertonen worden ook in het ZAT besproken.